Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Obchvat I/12

Dopravní význam stavby

Silnice I/12 je v systému komunikací hl. m. Prahy důležitou radiální komunikací s regionálním i nadregionálním významem. Spojuje Prahu s východní částí Přípražského regionu, a ve svém pokračování se v Kolíně napojuje na příčnou silnici I/38, propojující východní část Středočeského kraje od rychlostní komunikace R10 (E65) přes Nymburk, dálnici D11 (E67), Kolín až po  Kutnou Horu. Stávající silnice I/12 v úseku Praha-Běchovice-Úvaly prochází přímo souvislou oboustrannou zástavbou městských částí Běchovice a Újezd nad Lesy a částečně i jižním segmentem města Úvaly. Silnice je využívána vedle tranzitní dopravy k zajištění každodenních příměstských vztahů přilehlých sídel k Praze a přímé obsluze stále se rozvíjejícího přilehlého území.

Vysoké dopravní zatížení způsobuje pravidelné kongesce. Vysokou intenzitou osobní i nákladní dopravy a množstvím úrovňových připojení na stávající silnici I/12 je ohrožována bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Stávající uspořádání silnice I/12 je dvoupruhové směrově nerozdělené, v mimoměstských částech s rozšířenou zpevněnou částí krajnice na kategorii S 11,5. Tento příčný profil neodpovídá současným ani výhledovým intenzitám dopravy. Zkapacitnění silnice I/12 ve své stávající poloze rozšířením profilu není z prostorových důvodů možné. Přeložka silnice I/12 se v navrhované poloze v maximální možné míře vyhýbá obytným částem anebo plochám určeným k obytné funkci. Svou novou polohou umožňuje přeměnu stávající silnice I/12 na komunikaci nižší třídy s možností na zklidnění dopravy a možnou změnu navazující infrastruktury. Nová poloha silnice I/12 mimo zastavěné části zároveň umožňuje realizaci prostorově náročnějšího čtyřpruhového, směrově děleného příčného uspořádání, které odpovídá stávajícím a předpokládaným dopravním zatížením a významu komunikace.

Umístění a popis stavby

Silnice I/12 ve své nově navržené poloze o celkové délce 12 601 metrů prochází územím hlavního města (44% délky trasy) a Středočeským krajem (56% délky trasy), resp. jeho dvěma okresy - Praha-východ a Kolín. Přeložka začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Dubeč, která řeší propojení Štěrboholské radiály, části Pražského okruhu v úseku Běchovice-Satalice a dále připravované stavby Pražského okruhu 511 Běchovice-D1. Jako východní pokračování Štěrboholské radiály prochází přeložka silnice I/12 katastrálním územím Dubče terénním zářezem v klesání jižně od části Běchovic zvané Nová Dubeč. Poté trasa přeložky násypovým tělesem a mostní estakádou přechází Říčanský potok a občasnou vodoteč na rozhraní katastru Dubče a Běchovic. Dále pak trasa stoupá přes lokální terénní hřbet, následuje násyp a další mostní estakáda přes Rokytku. Poté trasa ve stoupání pokračuje 4000 metrů dlouhým zářezem o hloubce 5-10 metrů. Trasa se v zářezu stáčí jihovýchodně ke Kolodějím, kde obchází městskou část Praha-Koloděje ze severu a městskou část Praha-Újezd n. L. z jihu. V zářezu trasa pokračuje i na katastrálním území Újezdu. Vedení trasy v zářezu výrazně snižuje ovlivnění okolních oblastí hlukem. Za hranicí katastru se přeložka dostává na úroveň stávajícího terénu. V navazujícím prostoru katastrálního území Květnice došlo k redukci násypového zemního tělesa výšky až 6 metrů na přibližnou úroveň stávajícího terénu z důvodu plánované blízké zástavby rodinnými domky. Trasa přeložky v klesání míjí ze severu obec Květnice a po krátkém, poměrně hlubokém zářezu přechází na hranici s katastrálním územím Dobročovice delším mostním objektem potok Výmola za jeho soutokem se Sibřinským a Dobročovickým potokem. Dále trasa stoupá kratšími zářezy a násypy menších rozsahů jižně pod Škvoreckou oborou k bezejmenné vodoteči, kterou překonává severně od obce Dobročovice kratším mostním objektem. Následuje asi kilometrové stoupání v zářezu hloubky 2-7 metrů do nejvyšší nadmořské kóty celé trasy mezi Dobročovicemi a částí Úval zvanou Radlická čtvrť. Jižně pod Radlickou čtvrtí klesá trasa přeložky v přibližné úrovni stávajícího terénu ke křížení s lokáním terénním zlomem, nacházejícím se již na katastru Škvorec. Po mírném zářezu trasa přechází násypy a delším mostem v klesání nad Škvoreckým potokem a stávající silnicí II/101. Přechodem zpět na katastrální území Úval trasa klesá 400 metrů dlouhým a 2-2,5 metru hlubokým zářezem. Poté kratšími násypy a malým mostním objektem překonává Přišimaský potok. Přeložka pak pokračuje v klesání až téměř do napojení na stávající stopu silnice I/12 v mírných zářezech hloubky asi 1,5 metru, pouze okolo km 12,0 se nachází úsek zářezů hloubky okolo 3,5 metru v délce 250 metrů. Přeložka končí napojením na stávající stopu silnice I/12 necelých 200 metrů před jejím křížením se silnicí III/10163 Tuklaty-Přišimasy.

Stav přípravy

Stavební úřad MČ Praha 21 vydal územní rozhodnutí na jmenovanou akci dne 22.12.2009. Po vydání rozhodnutí bylo vzneseno několik odvolání k Magistrátu hl.m. Prahy, který dne 9.3.2011 vrátil věc k novému projednání. Stavební úřad vyzval Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) k doplnění podkladů pro pokračování řízení do konce roku 2012. ŘSD ČR požádalo u prodloužení termínu do 30.4.2013. Do uvedeného termínu by měly být podklady doplněny a následně bude pokračovat územní řízení. Stavba I/12 navazuje na připravovanou stavbu SOKP 511, jejíž umístění nebylo dosud dořešeno.Dalším krokem v přípravě stavby bude doplnění podkladů k územnímu řízení do 30.4.2013 (viz. výše). Následovat bude nové projednání. Po kladném projednání bude vydáno územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci bude dalším postupem objednání dokumentace pro stavební povolení, majetkoprávní příprava stavby. Bohužel nelze přesněji odhadnout časovou posloupnost z důvodu vysokého počtu účastníků řízení, možnostem odvolání a rozsáhlému výkupu pozemků pro trvalý zábor stavby.

Data o stavbě

Hlavní trasa:
délka: 12 601 m
kategorie: S 24,5/80
plocha vozovek: 267 500 m2
počet stavebních objektů: 216

Mostní objekty:
počet celkem: 23
z toho na hlavní trase: 6
na ostatních komuikacích: 17
celková délka mostů: 2281 m

Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 6
délka větví: 4625 m

Opěrné a naváděcí zídky:
počet: 3
plocha zdí: 219 m2

Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
počet objektů: 37
délka přeložek: 19 954 m

Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 31
objekty elektro: 36
přeložka plynovodu: 3

Celkový objem zemních prací:
výkopy: 1 849 900 m3
násypy: 430 600 m3

Název stavby:
I/12 R1-Úvaly

Místo stavby:
Praha a Středočeský kraj

Katastrální území:
Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd n. Lesy, Sibřina, Květnice, Dobročovice, Škvorec, Úvaly, Tuklaty

Druh stavby: 
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Projektant: 
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31, Praha 10,

Předpokládaná cena stavby bez daně:
6 182 164 000 Kč

 

 

informační zdroj: www.rsd.cz

Související témata: Doprava Tranzitní doprava


Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz