Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Splašková kanalizace

Délka újezdské stokové sítě je přibližně 45 km. Největší část Újezda - centrální a východní část - má jednotnou stokovou sít. Zbývající čtyři menší části jsou odkanalizovány oddílnou stokovou sítí přes systém dvanácti čerpacích stanic. Čerpací stanice jsou umístěny v místech, kde splašková voda neteče samospádem, ale musí překonávat výškový rozdíl. Na stokové síti jsou dále tři odlehčovací komory, které chrání čistírnu odpadních vod (ČOV) zejména před přívalovými dešti.

Kanalizační síť v MČ Újezd nad Lesy je v současném stavu prakticky kapacitní (menší nedostatky v ulici Oplanská), ve výhledovém stavu byly simulací zaznamenány větší nekapacitnosti v ulicích Pilovská, Staroújezdská, Starokolínská, Oplanská, Chotěnovská a Novosibřinská. Toto zjištění vyvolává potřebu detailnější analýzy a případných budoucích korekcí.

Z hlediska vodního hospodaření evidujeme v Újezdě celkem 2471 odběrných míst. Dle evidence plateb vodného a stočného je 2163 míst připojeno na kanalizaci a 308 (platba pouze vodného) na kanalizaci připojeno není. Zhruba 60 % všech nepřipojených domácností se nachází pouze v 15 ulicích, zbývajících 40 % však v dalších 55 ulicích, v nichž je ale z větší části kanalizace již vybudována. Z analýzy odběrných míst vyplývá, že v Újezdě není na kanalizaci připojeno cca 15,5 % domácností.

Čistírna odpadních vod (ČOV) v Újezdě byla dána do provozu v roce 1985. Jedná se o klasickou mechanicko-biologickou čistírnu s aktivačním procesem s odstraňováním dusíku a fosforu. Kal je zahuštěn na kalové lince a odvážen k dalšímu zpracování. ČOV se nachází v SZ části obce v blízkosti Blatovského potoka, který je jejím nejvýznamnějším recipientem.

V roce 2006 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a intenzifikaci, projektovaná kapacita čističky byla rozšířena na 12 717 ekvivalentních obyvatel EO, dostatečně umožňující další rozvoj naší městské části. V r. 2010 bylo zatížení 7552 EO (EO je uměle zavedená jednotka,  zpravidla jedna osoba, producent znečištění; která představuje produkci odpadní vody 150l/den).

Majitelem ČOV Újezd nad Lesy je hl. m. Praha a provozovatelem je PVK a.s.(Pražské vodovody a kanalizace).

Během průměrného roku je podle simulačního modelu odlehčeno pomocí odlehčovacích komor ( OK1 - Barchovická, OK2 - Hodkovská, OK3 - Velimská) cca 4 288 m3 odpadní vody naředěné v poměru 1: 9 až 13 ( tj. příznivější než poměr stanovený vodoprávným úřadem 1:4). Tento vysoký objem i skutečnost, že se naředěná odpadní voda vypouští na dvou místech přírodní rezervace Klánovický les - Cyrilov vedla ke zpracování studie pro nalezení opatření snižující množství vypouštěné odpadní vody. Na základě této studie byly odlehčovací komory vybaveny telemetrickými měřidly a stoková síť byla ještě v průběhu rekonstrukce částečně upravena. Přesto zůstává objem vypouštěné odpadní vody velký, což dokazují pravidelná měření.

OK 2 v Hodkovské ulici zůstává problémovým bodem, kterým se nyní zabývá Komise životního prostředí. Ve spolupráci s PVK nyní zjišťuje objemy vypouštěné odpadní vody a jedná s investorem stavby a rekonstrukce (OMI MHMP v zastoupení společnosti ZAVOS a.s., vlastní stavební práce provedla SKANSKA a.s.) zda byly, popř. kdy budou realizovány závěry zpracované studie k omezení vypouštění vody na OK2 - Hodkovská.

Výstavba chybějících částí

Kanalizace v Újezdě je rozdělena do dvou projektů. Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0005 Komunikace Starokolínská - Novosibřinská, řeší kanalizaci na hlavní a v návazných částech bočních ulic. Na tuto stavbu byl v loňském roce vybrán zhotovitel, byla uzavřena smlouva a byla zahájena úsekem na Blatově u rybníka (zelený úsek na mapě) bez omezení dopravy. Tato splašková kanalizace označená jako „nižší“ Starokolínská byla dokončena a předána investorovi, kolaudační řízení bylo zahájeno. Jakmile bude vydán kolaudační souhlas, majitelé dotčených nemovitostí budou vyzváni k připojení.

Přesto však problémy přetrvávají v podobě chybějící dešťové kanalizace a   neodváděné povrchové vody ohrožují čerpací stanici splaškové kanalizace. Investor, hl. město Praha, nyní vybírá dodavatele dešťové kanalizace ve výběrovém řízení a náměstek Radek Lohynský přislíbil Újezdu zahájení této části kanalizace ještě v letošním roce. Poté by měly být uvedeny ulice do trvalého povrchu (letos nebo na jaře 2012).

Společnost Čermák a Hrachovec a.s. by měla v letošním roce rovněž zahájit výstavbu kanalizace na hlavní silnici - růžový úsek na mapě (Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0010 - kanalizace ostatní) Po velmi složitém projednávání na magistrátu je naplánován již několikátý termín, ke kterému by měla začít platit dopravní omezení, bez nichž výstavbu kanalizace nelze realizovat. Pokud vše dopadne podle plánu, 12.7.2011 bude osazeno dopravní značení a budou postaveny ohrady v místě šachet. Prvních několik dní však nebudou prováděny žádné stavební práce. Po vyhodnocení dopravní situace je naplánováno zahájení stavebních a výkopových prácí.

V této fázi  by měl být proveden úsek kanalizace mezi ul. Svojšická - Valdovská, doba trvání 112 dní. Další navazující úseky vzhledem k předpokládanému financování stavby v r. 2011 nebudou zahájeny (úsek mezi ul. Sulovická - Svojšická, úsek mezi ul. Valdovská - Velimská, úsek mezi ul. Sudějovická - Sulovická). Pro tyto úseky budou platit stejná dopravní opatření (viz rámeček).

Akce cca za 180 ml. Kč byla původně plánovaná na 2 roky a tomu byl také přizpůsoben harmonogram. Další etapy budou plánovány podle možností finančního pokrytí OMI MHMP, protože dobudování kanalizace zajišťuje jako investor Magistrát hl. m. Prahy zastoupený ZAVOS s. r. o.

Dnes je jisté, že výstavba potrvá ještě několik let a je důležité donutit investora, aby navrhl realistický plán výstavby, který dodrží.

O dalších jednáních s MHMP Vás budeme informovat prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek úřadu.

Splašky a paragrafy

Pokud nejsou odpadní vody odvedeny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace, lze je buď shromažďovat v jímce - žumpě, nebo je po předchozím čištění vypouštět- septik. Vypouštět odpadní vody lze pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu, a to do vod povrchových nebo výjimečně i do půdních vrstev.

Žumpa je bezodtoková jímka, ve které se splaškové vody z objektu pouze shromažďují. Obsah žumpy je nutné pravidelně vyvážet ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod a tuto povinnost doložit dokladem ( fakturou).

Septik - funguje jako usazovací nádrž, navíc v něm dochází k částečnému odstraňování organických látek bez přístupu vzduchu a na dně pak dochází k postupné anaerobní stabilizaci kalu ( účinnost pouze 30%). Čištění odpadních vod pouze v septiku již není dostatečné a není v souladu s platnou legislativou na ochranu vod! Pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod je nutno stávající septik nahradit domovní čistírnou odpadních vod nebo musí být doplněn dalším stupněm čištění, např. zemním nebo biologickým filtrem, či kořenovou čističkou.

Některé újezdské domácnosti zanedbávají vyvážení žump a splašky na černo vypouštějí do rozpadající se kanalizační sítě budované kdysi v akci „Z“. Tato síť je velmi rozsáhlá a neexistují k ní žádné mapy či podklady. Velmi obtížně se tak zjišťují viníci, kteří odpadní vody do této nefunkční „kanalizace“ vypouštějí. Takovým způsobem došlo například i k ohrožení chovného rybníka na Blatově. Splašková voda zdaleka není „jen“ odpad biologický. Z domácností odtéká velké množstní tzv. domácí chemie ( prací prášky, prášky do myček, dezinfekce, léky a čistící prostředky), které jsou nebezpečné člověku i přírodě.

„Jestliže dochází k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod tím, že nenízajištěno zneškodňování odpadní vody akumulované v bezodtoké jímce podle § 38 odst. 6 vodního zákona, dopouští se fyzická osoba přestupku podle § 118 odst. 1 písm. d) nebo právnická a podnikající fyzická osoba správního deliktu podle §125c odst. 1 písm. d) vodního zákona, za který lze uložit sankci do 50 000,- Kč“

Nemožnost napojení na veřejnou kanalizaci neopravňuje rezignovat na pravidelné vyvážení žump či neoprávněné vypouštění odpadních vod bez povolení! Úřad MČ zpřesnil svou evidenci domácností, které neplatí stočné a nyní bude pravidelně kontrolovat nakládání s odpadními vodami.

Úřad má dva nástroje, jak kontrolovat správnost nakládání s odpadními vodami. Prvním z nich je doložení dokladem (fakturou), jak bylo s odpady nakládáno. Tím druhým je fyzická kontrola těsnosti žump a jímek. Oba nástroje se začaly aktivně využívat.

Splašky tekoucí v příkopech ulic či volně do přírody nelze tolerovat! Ohrožují veřejný zájem a veřejné zdraví i ochotu těch občanů, kteří ve stejné situaci zákony poctivě dodržují.

Úřad zároveň hledá způsob, jak pro 308 újezdských domácností bez kanalizace vyvážení jímek zlevnit. A to do doby, než 100% újezdských domácností bude mít přístup do veřejné kanalizace.

Závěry

  1. Musí vzniknout realistický a hlavně závazný plán výstavby zbývající části kanalizační sítě. Investor (OMI MHMP) by měl promítnout své finanční možnosti v čase do dohod s dodavateli, městskou částí a potažmo s obyvateli. Role MČ v pozici neustálého prosebníka je ponižující a nekoncepční. Budeme požadovat jasný závazek magistrátu, kolik peněz a kdy výstavbě kanalizace v Újezdě vyhradí.
  2. Komunikace s obyvateli musí být adresná - první a poslední připojenou domácnost v rámci jedné etapy můžou dělit roky. Dodavatel svůj harmonogram často nepřizpůsobuje potřebám městské části, ani finančním možnostem investora. Proto musíme jednotlivé etapy plánovat detailněji než doposud.
  3. Byla zahájena kolaudace spaškové kanalizace na Blatově, která má předpoklady definitivně vyřešit tekoucí splašky do rybníka.
  4. Úřad MČ začal systematicky kontrolovat způsob nakládání s odpadními vodami. Využívá možnosti kontrol v terénu a požaduje doložení dokladů o likvidaci odpadních vod. Zároveň Úřad MČ hledá způsob, jak občanům vyvážení jímek zlevnit.
  5. Pokračuje monitorování a vyhodnocování vypouštění odpadové vody do přírodní rezervace. Pokud nebyla provedena potřebná opatření k omezení vypouštění, budeme tato opatření aktivně vyžadovat.
  6. Kapacita zrekonstruované ČOV je postačující i pro další rozvoj Újezda. Problémová je kapacita stokové sítě pouze v šesti ulicích, ve kterých je nutné tuto situaci alyzovat a počítat s ní při všech rozvojových plánech.
  7. Přestože je budování oddílné kanalizace finančně náročnější, pro předcházení budoucím problémům je efektivnější. Možnou variantou danou kvalitou podloží lokality je zabezpečení dostatečného vsakování dešťových vod na jednotlivých parcelách. Mimo racionalizace provozu ČOV jsou tato opatření nutná pro řádné hospodačení s vodou v přírodním cyklu.
  8. Budování kanalizace na hlavní silnici přinese řadu nepříjemných dopravních omezení a objízdných tras. Bonusem by mělo být úplné omezení kamionové dopravy přes Újezd. Bez solidarity okolních obcí, kteří objízdné trasy respektují, by se kanalizace v Újezdě nad Lesy nedala vybudovat. Děkujeme.{jcomments on}

 

Související témata: Infrastruktura


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Roušar Pavel
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz