Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Žádost o vydání územního rozhodnutí

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání územního rozhodnutí
04. Základní informace k životní situaci

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv užívání stavby na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Nový stavební zákona rozlišuje následující typy územních rozhodnutí:
- o umístění stavby nebo zařízení
- o změně využití území
- o změně vlivu užívání stavby na území
- dělení nebo scelování pozemků
- o ochranném pásmu

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba
- fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
- právnická osoba
příp. zplnomocněný zástupce těchto osob

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecná úprava územního řízení je stanovena zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) § 76 – 95.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 Podáním písemné žádosti u MČ Praha 21

08. Na které instituci životní situaci řešit

 MČ Praha 21, odbor stavební

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

žádost o příslušné územní rozhodnutí a přílohy stanovené v části B žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro vydání územního rozhodnuti jsou předepsány formuláře podle druhu rozhodnutí, a to z vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formulář je také k dispozici v každé kanceláři stavebního úřadu, případně v elektronické podobě na webových stránkách úřadu.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí jsou upraveny zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 Sazebníku správních poplatků. Liší se podle druhu povolovaného záměru. Úhradu je možno provést přímou platbou v pokladně úřadu nebo bezhotovostním převodem z účtu

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení se řídí zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů § 71. Dle nového stavebního zákona se zahájení územního řízení oznamuje účastníkům dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jednotlivě. Od dat doručování se i odvíjejí lhůty pro vyřízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků územního řízení je pevně stanoven v § 85 stavebního zákona, dále se řízení účastní dotčené orgány a organizace, které hájí zájmy dle zvláštních předpisů. Jejich okruh je individuální a závisí na typu umisťované stavby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 V případě neúplného podání bude žadatel vyzván k doplnění žádosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání územního rozhodnutí je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou. Další přílohy žádosti a projektovou dokumentaci je nutné doručit poštou nebo osobně na podatelnu úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Postupuje se podle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Jaké jsou související předpisy

 - zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
- vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je podáváno u orgánu, který povolení vydal, tj. u odboru výstavby ÚMČ Praha 22. Odvolání je po provedení nezbytných úkonů postoupeno odvolacímu orgánu, kterým je odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, případně odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (u dopravních staveb) nebo odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (v případě vodních děl).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů jsou stanoveny pro fyzické osoby v § 178 odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona, pro právnické osoby v § 180 odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona. Maximální výše sankce je u přestupku i správního deliktu shodná, a to až Kč 500.000,-.

21. Nejčastější dotazy

Dotazy se liší v závislosti na typu územního rozhodnutí a obsahu žádosti. Dotazy Vám zodpoví referenti stavebního úřadu.

22. Další informace

MČ Praha 21, stavební odbor

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace k novému stavebnímu zákonu lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor stavební úřad
26. Kontaktní osoba
Kupr Jan
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13. květen 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
13. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz