Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Žádost o územní souhlas

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o územní souhlas
04. Základní informace k životní situaci

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

- fyzická osoba
- fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
- právnická osoba
příp. zplnomocněný zástupce těchto osob

 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Postup pro řešení územního souhlasu je stanoven zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) § 96.

 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti u MČ Praha 21.

 

08. Na které instituci životní situaci řešit

 

MČ Praha 21, odbor stavební

 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

žádosti o územní souhlas a přílohy stanovené v části B žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro vydání územního souhlasu je předepsán formulář, a to z vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, příloha 7. Formulář je také k dispozici v každé kanceláři stavebního úřadu, případně v elektronické podobě na webových stránkách úřadu.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání územního souhlasu jsou upraveny zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 ve znění pozn. 3, Sazebníku správních poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li záměr v souladu se všemi požadavky, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne podání žádosti. Pokud záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením o provedení územního řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

K žádosti o územní souhlas je nutno mimo jiné předložit i souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m. 

Dále jsou o vydání územního souhlasu informovány dotčené orgány a organizace, které hájí zájmy dle zvláštních předpisů. Jejich okruh je individuální a závisí na typu stavby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

 V případě neúplného podání bude žadatel vyzván k doplnění žádosti.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

 

Žádost o vydání územního souhlsu  je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou. Další přílohy žádosti a projektovou dokumentaci je nutné doručit poštou nebo osobně na podatelnu úřadu.

 

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 Postupuje se podle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

- zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
- vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územní souhlas není správním rozhodnutím, řádné opravné prostředky nejsou přípustné. Opatření je možno přezkoumat dle § 156 správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Skutkové podstaty jsou stanoveny pro fyzické osoby v § 178 stavebního zákona, pro právnické osoby v § 180 stavebního zákona. Maximální výše sankce je u přestupku i správního deliktu shodná, a to až Kč 500.000,-.

21. Nejčastější dotazy

 

 Dotazy se liší podle obsahu žádosti. Dotazy Vám zodpoví referenti stavebního úřadu.

 

22. Další informace

 

MČ Praha 21, stavební odbor

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

 Informace k novému stavebnímu zákonu lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor stavební úřad
26. Kontaktní osoba
Kupr Jan
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13. květen 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
13. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz