Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Místní poplatek z ubytovací kapacity

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek z ubytovací kapacity
04. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek z ubytovací kapacity

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části (MČ) příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až *****, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha. Povinností ubytovatele je:

a) vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši

b) odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši

c) vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník (ubytovatel) je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. 1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu) 2. ověřený výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) 3. živnostenský list (oprávnění k činnosti) 4. nájemní smlouva (má-li ubytovatel ubytovací zařízení v pronájmu)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Poplatek se hradí bezhotovostním převodem na účet č. 2000709369/0800, KS 308, VS 1342. Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec (v Praze MČ) poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může obec (v Praze MČ) zvýšit až na trojnásobek. Osvobození a úlevy: Poplatku nepodléhá a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků b) v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní, nebo k němu mají právo hospodaření c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 12/2012 Sb. hl.m.Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacit s účinností od 1.7.2012.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl.m.Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Finanční odbor
26. Kontaktní osoba
Literová Ditta
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
6. květen 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
6. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz