Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
04. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Místní poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství např. prováděním výkopových prací, umístěním dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku vykonávají příslušné městské části, v jejichž území leží veřejné prostranství. Je-li užívané veřejné prostranství na území několika městských částí, provádí řízení o poplatku ta městská část, v jejímž území leží větší část.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 21

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo organizace, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Současně je poplatník povinen sdělit rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd....Kč 10,--

a za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.....Kč 3,--

b) za umístění reklamních zařízení....................…………………………….. Kč 10,--

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)

1. mimo tržiště ................................………………………………............... Kč 15,--

2. na tržišti..............................…………………………………..................... Kč 10,--

d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí..........Kč 10,--

e) za umístění zařízení cirkusů....................………………………………...... Kč 10,--

f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb.................. Kč 5,--

g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.....……………………….. Kč 10,--

h) za umístění skládek..............................…………………………………..... Kč 10,--

i) pro kulturní akce..............................……………………………………......... Kč 4,--

j) pro sportovní akce.............................……………………………………....... Kč 2,--

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla .. Kč 10,--

l) za provádění výkopových prací.................……………………………....... Kč 10,--,

m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb.... Kč 10,--

n) pro reklamní akce....................………………………………….................. Kč 10,--.

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Poplatek se hradí hotovostně v pokladně Úřadu městské části Praha 21, nebo bezhotovostním převodem na účet 2000709369/0800, KS 308, variabilní symbol bude přidělen úřadem MČ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č.5/2011 Sb., hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších úprav a předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat, do 30 ti dnů ode dne jeho doručení, odvolání k Magistrátu hl.m. Prahy, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 21.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Finanční odbor
26. Kontaktní osoba
Literová Ditta
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
6. květen 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
6. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz