Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Úřad
 • Oddělení péče o děti
Informace

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Kontakty:

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je zaručena v České republice zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Oddělení sociálněprávní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 21 zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany dětí v potřebném rozsahu na celém území správního obvodu MČ Prahy 21 (Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje).

Adresa a kontakty:

Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9- Újezd nad Lesy, telefon: 281 012 911, 281 012 926, Datová schránka: bz3bbxj

Odbor sociálních věcí, oddělení péče o děti vchod z ulice Hulická, 1. patro, kancelář č. 25

Bc. Radka Lipanovičová, vedoucí odboru sociálních věcí, telefon: 281 012 954, 776 054 956, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Pokorná, vedoucí OSPOD + náhradní rodinná péče, telefon: 281 012 936, 775 180 959, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Michaela Bezuchová, DiS., referentka OSPOD, telefon: 281 012 935, 774 634 246, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anna Hlaváčová, referentka OSPOD, telefon: 281 012 964, 608 440 772, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

David Trachta DiS., referent OSPOD + kurátor pro mládež, telefon: 281 012 922, 608 283 317, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 12.00  13.00 - 17.30 kancelář č. 25

St 8.00 – 12.00  13.00 – 17.30  kancelář č. 25

Pá 8.00 – 12.00                       kancelář č. 25

Neúřední hodiny:

Út 8.00 – 11.30 12.30 - 15.30 terén, v kanceláři č. 25 pouze akutní případy

Čt 8.00 – 11.30 12.30 – 15.30 terén, v kanceláři č. 25 pouze akutní případy

Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost OSPOD. Výkon sociálně-právní ochrany v době pohotovosti je omezen pro výkon základních, nutných a bezodkladných úkonů v situacích ohrožení života dítěte, vždy za součinnosti policie.

Správní obvod je rozdělen podle území mezi referenty OSPOD takto: 

Michaela Bezuchová, DiS., referentka OSPOD 1: Klánovice + Újezd nad Lesy (hranici tvoří ul. Novosibřinská kolmo na ul. Rohožnickou a Starokolínská kolmo na ul. Ochozskou + Okenská)

Pokorná Jana, vedoucí OSPOD + referentka OSPOD 2 + náhradní rodinná péče: Koloděje + agenda náhradní rodinné péče v celém správním obvodu MČ Praha 21

Hlaváčová Anna, referentka OSPOD 3: Běchovice + Újezd nad Lesy (hranici tvoří ul. Novosibřinská kolmo od Valdovské včetně, směrem do Běchovic)

David Trachta DiS., referent OSPOD 4 + kurátor pro děti a mládež  Koloděje + Újezd nad Lesy (oblast sídliště Rohožník po ulici Rohožnickou včetně a od ul. Novosibřinské kolmo k ul. Valdovské) + agenda kurately pro mládež v celém správním obvodu MČ Praha 21.

Náplň činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

 • poradenství při sepsání a podání návrhů soudu (př. návrhy na úpravu poměrů k nezletilým dětem)
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
 • přijímá oznámení zdravotnických zařízení, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je ve zdravotnickém zařízení
 • přijímá oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezmou dítě do své péče, s úmyslem přijmout jej do trvalé péče
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka (v opatrovnických věcech hájí zájmy dětí, zastupuje nezletilé děti v soudním řízení)
 • vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu neplní povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, narušují nebo ohrožují výchovu dětí a působí k odstanění příčin těchto nedostatků
 • provádějí šetření v prostředí, kde dítě žije
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělání dítěte a při péči o dítě se zdravotním postižením
 • v rámci zákona o rodině může uložit výchovné opatření (napomenutí, dohled nad výchovou, omezení), neučinil-li tak soud
 • podává návrhy na nařízení nebo zrušení ústavní výchovy
 • u dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou vykonává pravidelné návštěvy dětí i rodičů
 • podává návrh na svěření dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a návrh na předběžné opatření dle § 452 odst. 1, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
 • vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou nezletilých dětí, soudu na jeho žádost pak podává pravidelné zprávy o aktuálních poměrech rodiny
 • spolupracuje se školskými a zdravotnickými organizacemi, s městskou policií i Policií ČR a s neziskovými organizacemi
 • vyhledává děti vhodné k umístění do náhradní rodinné péče
 • poskytuje a zprostředkovává poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče
 • má možnost uložit rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení
 • podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu
 • poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
 • posuzuje, zda jsou dostatečně zajištěna práva dítěte a uspokojeny jeho základní potřeby, nebo zda je potřebné učinit další opatření směřující k ochraně dítěte
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka
 • rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů
 • v zájmu dítěte zajišťuje mediační službu za účelem úpravy rodinných vztahů
 • vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí

Součástí oddělení SPOD je kurátorka pro děti a mládež, která vykonává tyto činnosti:

 • účastní se trestního řízení, vypracovává zprávy o výchovných poměrech mladistvého pro orgány činné v trestním řízení, je-li mladistvý trestně stíhaný, provází jej trestním řízení a účastní se všech úkonů (př. výslech, soudní projednání) přípravného řízení i řízení před soudem
 • spolupracuje se státním zastupitelstvím, na jeho žádost vypracovává zprávy
 • vykonává soudně stanovený dohled nad výchovou dětí, na žádost soudu vypracovává zprávy
 • zaměřuje se na děti s opakovanými poruchami chování (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, alkoholismus, toxikomanie) a ve spolupráci s rodiči a dalšími odbornými institucemi působí k odstranění příčin
 • poskytuje poradenství rodičům při řešení výchovných problémů
 • spolupracuje se základními i středními školami a školskými zařízeními
 • pravidelně navštěvuje děti s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou i jejich rodiče a snaží se rodiče motivovat k tomu, aby zlepšili své podmínky, aby se děti mohly vrátit do původního prostředí
 •  sleduje, zda trvají důvody, pro které byla soudem ústavní výchova nařízena, vyjadřuje se ke krátkodobým propustkám dětí z ústavního zařízení
 • pravidelně navštěvuje mladistvé ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
 • účastní se přestupkového řízení
 • podává soudu podněty na uložení výchovných opatření a návrhy na nařízení ústavní výchovy nebo její zrušení 

 Základní právní předpisy upravující sociálně-právní ochranu dětí:

 • Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Sdělení č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

S účinností od 1.1.2015 je zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, stanovena povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality SPOD, které upravuje prováděcí vyhláška 473/2012. Účelem standardů kvality je zkvalitnění výkonu sociálně právní ochrany dětí, sjednocení jednotlivých postupů a rozšíření informací pro veřejnost.

Okruhy standardů řeší:

 • místní a časová dostupnost výkonu SPOD
 • prostředí a podmínky poskytování SPOD
 • informovanost o výkonu SPOD
 • personální zabezpečení výkonu SPOD
 • přijímání a zaškolování pracovníků SPOD
 • profesní rozvoj zaměstnanců
 • problematiku prevence
 • přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu
 • jednání s klienty, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte
 • kontrolu případu
 • rizikové a nouzové situace
 • vedení dokumentace výkonu SPOD
 • vyřizování stížností
 • návaznost výkonu SPOD na další subjekty 


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Pokorná Jana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz