Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Odbor

Odbor stavební úřad

Kontakty:

Náplň činnosti:

Stavební odbor vykonává činnost obecného stavebního úřadu (ust. § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), a pozemních komunikacích (dle Statutu hl. m. Prahy a zák. č. 13/1997 Sb.), na území celého správního obvodu Prahy 21, tzn. na území městských částí: Praha 21 (Újezd nad Lesy), Běchovice, Klánovice a Koloděje. Je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvu pro místní rozvoj.

Najdete nás v budově ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, budova A, druhé patro č. dveří 10 - 13.

 

SÚ Praha 21 v souladu se stavebním zákonem a platným Statutem hl. m. Prahy:

 • provádí samostatná územní řízení s výjimkou případů uvedených ve Statutu hl. m. Prahy (§ 76 – 94 SZ)
 • vede zjednodušená územní řízení a vydává územní souhlasy (§95 a 96 SZ)
 • vydává územně technické podmínky a územně plánovací informace (§ 21 SZ) 
 • stanovuje územní podmínky pro spojené územní a stavební řízení 
 • vydává stanoviska k pozemkům z hlediska platného územního plánu 
 • posuzuje ohlášení staveb dle § 104 SZ 
 • vede stavební řízení a posuzuje změny staveb před jejich dokončením (§ 109 – 115 a § 118 SZ) 
 • posuzuje oznámení o záměru užívání stavby, případně vede řízení v rámci užívání staveb a připravuje podklady pro kolaudační souhlasy pro dokončené stavby (§ 120 – 122 SZ), případně vydává v souladu s § 190 SZ kolaudační rozhodnutí 
 • posuzuje změnu užívání staveb (§ 126 – 127 SZ)
 • vykonává stavební dozor na stavbách ve svěřené oblasti a provádí kontrolní prohlídky staveb (§ 133) 
 • vede správní řízení na úseku údržby staveb, nezbytných úprav a odstraňování staveb, nařízení zabezpečovacích prací, vyklizení stavby (§§ 139, 137, 128, 129,135, 140 SZ) 
 • povoluje informační, reklamní a propagační zařízení o ploše nad 0,6 m 2
 • zabezpečuje podklady (veškeré písemnosti) pro evidenci a ukládání ve smyslu § 162 a následujících stavebního zákona 
 • dle potřeby vydává potvrzení pro občany a organizace ve vztahu k uloženým složkám 
 • vede řízení o správních deliktech proti stavebnímu zákonu (§ 180 – 181 SZ) 
 • vede řízení o přestupcích občanů proti stavebnímu zákonu (§ 178 – 179 SZ) •
 • vydává souhlas dle § 17 vodního zákona • vyjadřuje se podle § 18 vodního zákona
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou místních komunikací I. třídy
 • vyřizuje podněty občanů týkající se stavební činnosti v rámci správního obvodu

Pracovníci stavebního úřadu Vám v úředních hodinách ( Po, St 8:00 -12:00, 13:00 -17:30 a Pá 8:00 -12:00) ochotně pomohou při řešení Vašich problémů se stavební činností.

 

Odkazy na platné právní předpisy

   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

   Zákon č. 186/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

   Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

   Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

   a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

   Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

   Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

 

Formuláře žádostí

   vyplývající z nových právních předpisů jsou ke stažení na stránkách ministerstva pro místní rozvoj   http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Vzory-a-formulare

   Územní rozhodování

   formuláře, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

        1-Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx

 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

        2-Žádost o vydaní rozhodnutí o změně využití uzemí.docx

 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

        3-Žádost o vydaní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na uzemí.docx

 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

        4-Žádost o vydaní rozhodnutí o děleni nebo scelovaní pozemku.docx

 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

        5-Žádost o vydaní rozhodnutí o ochranném pásmu.docx

 • Žádost o vydání společného ÚR a SP

        6-Žádost o vydaní společného ÚR a SP.docx

 • Žádost o územní souhlas

        7-Žádost o uzemní souhlas.docx

   Stavební řád

   formuláře, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • Žádost o vydání společného ÚR a SP

        6-Žádost o vydaní společného ÚR a SP.docx

 • Ohlášení stavby

        8-Ohlášení stavby.docx

 • Žádost o stavební povolení

        9-Žádost o stavební povolení.docx

 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

        10-Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.docx

 • Oznámení o užívání stavby

        11-Oznámení o užívaní stavby.docx

 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

        12-Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx

 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby

        13-Žádost o povolení predčasného užívání stavby.docx

 • Oznámení změny v užívání stavby

        14-Oznámení změny v uživání stavby.docx

 • Ohlášení odstranění

        15-Ohlášení odstranění.docx

 

Žádost o vyjádření k existenci sítí

   e-UtilityReport

 

Související životní situace

Související témata: Infrastruktura Rozvoj území Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Kupr Jan
Odbor stavební úřad
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz