Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Odbor

Živnostenský odbor

Kontakty:

Náplň činnosti:

Živnostenský odbor zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

 • komplexní zajišťování odborných agend na úseku živnostenského podnikání, provádění dozorové činnosti u podnikatelských subjektů a obecních živnostenských úřadů včetně dozorových činností u koncesovaných živností, rozhodování o pozastavení a zániku ŽO, řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání a příprava rozhodnutí
 • sankcích za neplnění povinností dle ŽZ včetně návrhu opatření
 • přijímá a zpracovává ohlášení živnosti zahraničních FO a PO
 • vydává živnostenské listy
 • přijímá a zpracovává žádosti o vydání koncese zahraničních FO a PO
 • přijímá a zpracovává žádosti o schválení odpovědného zástupce u koncesované živnosti
 • vydává rozhodnutí o udělení koncese
 • vydává koncesní listiny
 • vydává rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce
 • vyžaduje doložení dokladů k ohlášení živnosti i k žádosti o koncesi v souladu se zákony
 • vyžaduje stanovisko k žádosti o koncesi od příslušného orgánu státní správy
 • přijímá, zpracovává podání týkající se oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení živnosti , příp. žádosti o koncesi
 • vydává průkaz živnostenského oprávnění se změněnými údaji,  příp. vyrozumění o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku
 • vydává osvědčení nahrazující průkaz živnostenského oprávnění
 • zpracovává a vydává opravený živnostenský list
 • ruší živnostenský list vydaný v rozporu se zákonem, po projednání s podnikatelem vydává nový živnostenský list příp. rozhoduje, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo
 • přijímá, zpracovává podání na jejichž základě vydává rozhodnutí o zrušení provozování živnosti na základě žádosti podnikatele
 • přijímá, zpracovává podání podnikatele na jejichž základě vydává vyrozumění o přerušení provozování  živnosti, příp. o znovu zahájení provozování živnosti
 • vydává rozhodnutí o zastavení  řízení nebo zamítnutí žádosti o koncesi nebo po zahájení správního řízení , rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, příp. o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění
 • vede živnostenský rejstřík, zapisuje do živnostenského rejstříku údaje, popř. jejich změny o podnikatelích, zpracovává výpisy ze živnostenského rejstříku na základě žádostí
 • vede evidenci správních rozhodnutí
 • provádí úkony spojené s transformací živnostenských oprávnění v souvislosti s novelami živnostenského zákona
 • poskytuje informace s cílem uvést do souladu požadavky podnikatelů s příslušnými právními předpisy
 • vede v evidenci změny tržního řádu a provádí kontrolu tržních míst
 • vydává výzvy FZO pro cizineckou policii
 • zajišťuje vedení a provoz EP pošty
 • vytváří a vede číselník obcí mimo území ČR
 • vybírá správní poplatky
 • vede pokladní knihu a knihu příjmových dokladů
 • zákon č.455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • v souladu s oprávněním zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a  zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, provádí kontrolu dodržování zákona č.455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání
 • provádí  kontrolu zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • provádí dohled nad dodržování zákona č.303/1993 Sb., o zrušení  státního tabákového monopolu
 • spolupracuje se stavebním úřadem při kolaudaci provozoven
 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,vyžaduje od podnikatele doklady o splnění těchto povinností
 • z kontroly pořizuje protokol dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, rozhoduje o případných námitkách kontrolované osoby proti protokolu, projednává výsledky kontroly s podnikateli
 • na základě zjištěných skutečností ukládá blokové pokuty a pokuty ve správním řízení za porušení povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů
 • na základě zjištěných skutečností pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění, ukládá i jiné sankce v souladu s příslušnými právními předpisy
 • informuje jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami, provozujícími činnost, která je předmětem živnosti
 • podává oznámení orgánům činným v trestním řízení při podezření z trestné činnosti pro neoprávněné podnikání
 • eviduje všechny provozovny na území m.č. Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice a Koloděje se zaměřením na druh provozovny, předmět podnikání, sortiment zboží, umístění
 • zahajuje a vede správní řízení
 • vydává rozhodnutí o pokutách ve správním řízení
 • provádí kontroly konkrétních skupin podnikatelů dle metodických pokynů MHMP
 • Zákony používané na úseku živnostenského podnikání:
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Související životní situace:

Související témata: Obchod a podnikání Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Voříšková Zuzana
Živnostenský odbor
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz