Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - březen 2023

V březnu se konala celkem tři zasedání Rady městské části Praha 21.

Na jednání 7. 3. 2023 rada:

- Vzala na vědomí přehled realizovaných kontrol v MČ Praha 21 a na ÚMČ Praha 21 za rok 2022.

- Souhlasila s materiálem Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí 2022.

- Vzala na vědomí zprávu o poskytnutých dotacích v roce 2022. V programových dotacích bylo schváleno28 žádostí v celkové částce 500 tis. Kč. Skutečně čerpáno a proúčtováno bylo 471 tis. Kč. Dále byly schváleny3 individuální dotace v celkové částce  61 tis. Kč

- Vzala na vědomí rezignaci paní Heleny Kuprové, ředitelky 1. MŠ Čentická, k datu 30.6.2023, a to ze zdravotních důvodů a schválila vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 1. MŠ Čentická.

- Posoudila a schválila žádost spolku Kangsim Dojang z.s.o poskytnutí individuální dotace na realizaci projektu Kangsim Poomsae Cup 2023 ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o 3. ročník celorepublikového turnaje v Taekwondo WTF, kterého se zúčastní kluby z celé ČR a na který jsou pozváni i zahraniční závodníci.

- Schválila úpravu harmonogramu participativního rozpočtu pro rok 2023 a prodloužení termínu pro podání návrhů do 31. 3. 2023.

- Projednala záměr a uložila místostarostce a tajemnici zpracování Pravidel spoluúčasti investorů na rozvoji území městské části Praha 21. Připravený dokument bude po předchozím projednání v příslušných orgánech MČ(rada, komise apod.) předložen ke schválení zastupitelstvu MČ. Cílem těchto pravidel je nastavit transparentní a předem stanovené podmínky spolupráce mezi MČ a investory, a jejich finanční spoluúčast na pokrytí zvýšených nákladů na rozvoj veřejné infrastruktury formou investorského kompenzačního příspěvku (kontribuce).Mimořádné zasedání proběhlo 14. 3. 2023 a rada vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na výsadbu stromů a keřů u MŠ Sluníčko včetně souvisejících prací a následné péče a schválila výběr dodavatele společnosti Bc. Stanislav Kočí Zahradnické služby. Celková cena zakázky je 272 tis. Kč a bude z velké části pokryta dotací z Magistrátu Hl. m. Prahy.

Poslední březnové zasedání se konalo 21.3.2023 a rada:

- Vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na zhotovitele akce „Park Zbyslavská – Mlatové cesty a plochy parku – ETAPA 2A“ a schválila výběr společnosti Severočeská silniční a stavební s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku na realizaci celé akce (mlatové cesty, prvky a jejich instalace) v hodnotě 3 574 tis. Kč. Na tuto akci naše MČ získala dotaci z MHMP.

- Souhlasila se zapojením MŠ Rohožník do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. Program je spolufinancovaný Evropskou unií a MŠMT a MŠ Rohožník získá téměř 500 tis. Kč. Mateřská škola bude čerpat šablonu na školního asistenta MŠ, vzdělávání pracovníků, podporu dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ.

- Vzala na vědomí rozvrh zajištění letního provozu mateřských škol v městské části Praha 21, a to3. 7.- 14. 7. 2023 - MŠ Sedmikráska a17. 7. - 28. 7. 2023 - MŠ Sluníčko.

- Schválila výsledek poptávkového řízení a návrh smlouvy o dílo se společností Severočeská silniční a stavební s.r.o., na opravu zpevněné plochy za kabinami FK Újezd nad Lesy z důvodu jejího havarijního stavu, a to za celkovou cenu 485 tis. Kč.

Michal Hazdra,

místostarosta


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz