Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Zprávy z rady

Informace ze zasedání Rady - duben 2023

V dubnu zasedla rada městské části dvakrát. Na svém jednání 4. 4. rada:

- Schválila podání správní žaloby ve věci stavebního záměru EKOBYTY NAD LESY.

- Schválila zpracování projektové dokumentace a realizaci rekonstrukce Školního klubu MZŠ v budově 2. stupně. Studie byla již zpracována v roce 2022. Děti získají kvalitní prostor pro trávení volného času ve škole.

- Souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby HMP a městských částí na období do roku 2025.

- Uvítala přijetí účelové dotace z HMP na akci Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná ve výši 15 mil. Kč a schválila příslušné rozpočtové opatření. O využití této dotace budeme informovat v dalších číslech ÚZ.

- Schválila prodloužení Smlouvy o nájmu pozemku s OMV ČR o jeden rok za částku 661 tis. Kč bez DPH.

- Schválila nákup 20 ks laviček za celkem 191 tis. Kč vč. DPH a dopravy. Jedná se o realizaci vítězného projektu participativního rozpočtu z roku 2022, lavičky budou rozmístěny na vybraná místa v Újezdě nad Lesy.

Druhé jednání se konalo 18. 4. a rada:

- Projednala a schválila návrh tajemnice na navýšení maximálního počtu zaměstnanců úřadu, a to v souvislosti s postupným navyšováním agendy ÚMČ Praha 21, zejména pak předpokládanou povinností zajistit agendu dopravních přestupků ve správním obvodu Praha 21.

- Schválila žádost Školního sportovního klubu při ZŠ o poskytnutí individuální dotace na organizaci tradičního závodu „Běh o pohár starosty aneb běh za újezdskou sovou“ ve výši 18 tis. Kč

- Projednala a schválila nabídku Ing. Plhoně na zpracování studie proveditelnosti ohledně možnosti připojení hřbitova na vodovod a zdroj elektrické energie, a to ve výši 148 tis. Kč. Cílem je budoucí lepší zajištění péče o zeleň a zejména osvětlení hřbitova.

- Schválila darovací smlouvu se společnosti ČEPS, a. s. na dar ve výši 40 tis. Kč na akci Den Země. Za dar velmi děkujeme.

- Projednala návrh dohody o spolupráci s Mysliveckým spolkem Šesterák Klánovice ve věci odstřelu černé zvěře z důvodu jejího přemnožení a schválila tuto dohodu, na jejímž základě dojde k výplatě 500 Kč (bez DPH) za každý kus odlovené černé zvěře v honitbě Hodov (tj. část Klánovického lesa v katastrálním území Újezd nad Lesy). Reagujeme tak na stížnosti občanů na stále častější problémy s divokými prasaty jak volné přírodě, tak i blízko zástavby. Celková výše kompenzací za období 1. 5. 2023 – 30. 4. 2024 nepřesáhne 30 tis. Kč (bez DPH).

Michal Hazdra,

místostarosta


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hazdra Michal
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz